Brænde

brændereklame

Det er muligt at købe brænde i skoven.

Kløvet brænde

Kløvet brænde ved Skovfogedstedet. Dette skal læsses i trailer og der afregnes inden kørsel fra pladsen.

Stak ved vej

Det er muligt at købe en stak, hvor brændet er stablet i 2,7m lange hele stammer ved vejkanten. Her kontaktes skovkoordinator eller brændesælger for art (Bøg, Eg, Birk, nål, elm) og mængde (2-20 rm).

Stakken vises frem og afregnes inden hjemkørsel. Det er tilladt at save og kløve stakken i skoven.

Sanke brænde

Det er også muligt at sanke brænde. Her udvises enten et stykke som du selv fælder eller du får anvist en top fra store træer der er fældet. Det kan også være oprydning efter stormfald.

Der kan saves i skoven fra 1. januar til 1. maj, samt fra 1.september til 1. december.

Det er kun tilladt at være i skoven fra solopgang til solnedgang.

Retningslinier for brændesankere:

 • Brændesankning, brug af værktøj m.v. samt færdsel i skoven sker i alle henseender på eget ansvar.
 • Tilladelsen er personlig
 • Af hensyn til dyrelivet tillades sankning og hjemtagning af brændet ikke i tiden 1.maj-15.juli.
 • Brændesankning må kun finde sted fra kl. 08.00 til 1 time før solnedgang.
 • Brændesankning må kun foretages på de forud anviste steder og i det anviste omfang.
 • Der må ikke fjernes brænde eller andre effekter som er opsat i rummeter, sammenlagt i bunker samt afkortet træ og effekter forsynet med nummer.
 • Der må ikke foretages træfældning under nogen form eller skæres grene af stående træer, med mindre der er aftalt en udtynding i beplantningen af markerede/udviste træer.
 • Sammenlagte brændebunker skal placeres fornuftigt ved spor, således at de ikke besværliggøre skovarbejdet.
 • Det indsamlede brænde henligger for indsamlerens regning og risiko, indtil det afhentes. Brænde der henligger efter den angivne tidsperiodes udløb betragter skovdistriktet som sin ejendom.
 • Afhentning må ikke finde sted før mængden af det samlede træ er blevet vurderet af skovdistriktet
 • Skovejerens/skovpersonalets anvisninger skal nøje følges.
 • I øvrigt skal de gældende regler for offentlighedens adgang til skove overholdes (§ 23 i naturbeskyttelsesloven).